Predávajúci: Walachia s.r.o., IČO: 60720344, miestom podnikanie Osvobození V 163, 763 16 Fryšták, prevádzkovateľ e-shopu www.stavebnicewalachia.cz
 
Predmetom kúpy je tovar objednaný Kupujúcim na e-shope www.stavebnicewalachia.cz
 
Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho spôsob platby za tovar bol Kupujúcim zvolený pri zostavovaní objednávky v hotovosti (na dobierku) alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho, číslo účtu 210325196/0300.
IBAN CZ7503000000000210325196
SWIFT CEKOCZPP.
 
Náklady na dodanie predmetu kúpy nesie Kupujúci, a to vo výške, s ktorou bol oboznámený pri uzavretí zmluvy Práva kupujúceho vznikajúce z chybného plnenia, práva záruky a ďalšie podmienky pre uplatnenie týchto práv Kupujúcim voči Predávajúcemu sú stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach Predávajúceho.
 
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim mimo jeho priestory obvyklé na podnikanie alebo pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru, a to bez udania dôvodu, ak zákon neustanovuje alebo Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho inak.
 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nie je Kupujúci povinný využiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim.
 
Kupujúci je povinný o svojom odstúpení od zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania, a to listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Predávajúceho Osvobození V 163, 763 16 Fryšták. V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením predmetu kúpy Predávajúcemu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy - verze .docx nebo verze .pdf

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na e-mailovou adresu walachia@walachia.com, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).